Quick Sale
1 / 10
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
Quick Sale
2 / 10
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
Quick Sale
3 / 10
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
Quick Sale
4 / 10
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
Quick Sale
5 / 10
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
Quick Sale
6 / 10
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
Quick Sale
7 / 10
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
Quick Sale
8 / 10
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
Quick Sale
9 / 10
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
Quick Sale
10 / 10
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
#KakaoFriends2020年萬聖節系列
型號: 2020101204
存貨狀態: Pre-Order

#KakaoFriends2020年萬聖節系列

黎到10月 又係開始準備萬聖節裝備既時間啦

今年Kakao Friends出左4款萬聖節系列

1. Ryan南瓜手提藍公仔 Size 22*17*18.5cm

2. Ryan萬聖節鑰匙扣 Size7.5*6.5*13.5cm

3. Apeach 萬聖節鑰匙扣 Size 9*6*11.5cm

4. Con萬聖節鑰匙扣 Size5*8.5*10.5cm